Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, samt jobbe for å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
Om Sametinget
`

Politisk organisasjon

Sametingsrådet
Rådet fungerer som Sametingets regjering, og står for den daglig politiske virksomheten. Sametingsrådets medlemmer er oppnevnt av presidenten, som leder rådet.
Plenumsforsamlingen
Sametinget i plenum er Sametingets øverste organ og myndighet. Plenumsmøter avholdes vanligvis fire ganger i året, samme uke som komitémøtene.

Hva skjer?

14.12.2016 - 15.12.2016 Møte i Sametingets klagenemnd
15.12.2016 - 15.12.2016 Sametingets mediaseminar
15.12.2016 - 15.12.2016 Sámedikki mediaseminára
06.03.2017 - 10.03.2017 Sametingets komite- og plenumsmøter
20.11.2017 - 24.11.2017 Sámedikki lávdegoddečoahkkimat

Biblioteket

Foto: Sara Marja Magga
Biblioteket