Prošeavttat ja ovddidanbarggut mánáidgárddiin

Sámediggi addá doarjaga mánáidgárddiide mat barget aktiivvalaččat nannet ja ovdánahttit sámegiela mánáidgárddis. 

Giella / Oahpahus ja oahpponeavvut / Mánáidgárdi
Ohcanáigemearri: 01.06.2017 23:59

Sámegieloahpahus mánáidgárddiin

Sámediggi addá doarjaga mánáidgárddiide main lea sámegieloahpahus ovttaskas mánnái dahje mánnájoavkkuide. 

Giella / Oahpahus ja oahpponeavvut / Mánáidgárdi
Ohcanáigemearri: 01.09.2017 23:59

Sámi mánáidgárddit ja sámi ossodagat dáčča mánáidgárddiin

Sámediggi addá doarjaga sámi mánáidgárddiide ja sámi ossodagaide dáčča mánáidgárddiin maid sisdoallu lea vuođđuduvvon sámi gillii ja kultuvrii.

Giella / Oahpahus ja oahpponeavvut / Mánáidgárdi
Ohcanáigemearri: 01.03.2017 23:59

Girjjálašvuohta

Sámi girjjálašvuođa ohcanvuđot ortnet doarju sámi girjjálašvuođa, sihke čáppa- ja fagagirjjálašvuođa prošeavttaid, mat ovdiduvvojit fitnodagaid bokte.

Kultuvra
Ohcanáigemearri: 01.03.2017 23:59

Kulturnæringer

Samisk kulturnæring er definert som bedrifter og andre aktører som fremstiller og selger kulturelle produkter i form av varer eller tjenester.

Ealáhusat

Primærnæringer

Målet med tilskuddsordningen er å bevare og utvikle marine næringer, reidnrift og jordbruk som viktige kulturbærere og sysselsettere i samiske områder

Ealáhusat

Samisk reiseliv

Samisk reiseliv er definert som reiseliv der samiske kulturelementer utgjør en sentral del av virksomheten. 

Ealáhusat

Næringsavtale for duodji

Sametinget har som mål at duodji skal utvikles som en framtidsrettet og attraktiv næring i samiske områder. Et av Sametingets viktigste redskap for utvikling av duodji er Næringsavtalen for duodji som fremforhandles mellom duodjiorganisasjonene og Sametinget. Næringsavtalen inneholder en rekke tilskuddsordninger. 

Ealáhusat

Doarjja sámi giellaprošeavttaide

Ulbmil doarjjaortnegiin lea ovddidit iešguđetlágan sámegiel doaimmaid lagasbirrasis

Giella

Stipeanda joatkkaskuvlaohppiide geat leat válljen sámegieloahpahusa

Sámediggi juohká giellamovttiidahttinstipeandda ohppiide joatkkaskuvllas geain lea sámegiella fágan joatkkaskuvllas

Oahpahus ja oahpponeavvut
Ohcanáigemearri: 31.03.2017 23:59
Ohcanáigemearri: 01.05.2017 23:59

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!