Sámediggi bargá

  • Ovttasbargat suohkanlaš eiseválddiiguin ja sin neavvuma bakte viiddidit sámegiela hálddašanguovllu
  • Ahte ásahuvvojit eanet giellalávddit, dakko bakte ahte ásahuvvojit eanet sámi giellaguovddážat seammás go doarjut ovttaskas gielladoaimmaid
  • Ahte sámegiella galgá leat ealli giellan maiddái boahtteáiggis, mánáid ja nuoraid vuoruheami bakte.
Hætta, Anne Britt.JPG

Ossodatdirektevra
GiellaossodatVuoigatvuođat

Sápmelaččat Norggas galget beassat sihkkarastit ja ovdánahttit gielaset, kultuvrraset ja servodateallimiiddiset. 

  • Sámegiela hálddašanguovllus lea buohkain riekti oažžut vástádusa sámegillii go váldet oktavuođa báikkálaš almmolaš ásahusain hálddašanguovllu siskkobealde.
  • Buohkain lea riekti atnit sámegiela riektevuogádagas.
  • Buohkat geat háliidit sámegillii gulahallat hálddašanguovllu báikkálaš ja guovlulaš almmolaš dearvvašvuođa- ja sosiálabálvalusain, lea riekti oažžut bálvalusa sámegillii. 
  • Sámi mánát geat leat mánáidsuodjalusa fuolahusas lea riekti beassat hupmat eatnigielaset. 
  • Buohkain lea oktagaslaš vuoigatvuohta oažžut girkolaš bálvalusaid Norgga girku searvegottiin mat leat sámegiela hálddašanguovllu siskkobealde..
  • Bargit báikkálaš dahje guovlulaš almmolaš ásahusain hálddašanguovllu siskkobealde lea riekti oažžut virgelobi bálkkáin háhkamis sámegielat gelbbolašvuođa go ásahus dárbbaša dákkár gelbbolašvuođa.
  • Buohkain lea riekti oažžut sámegielat oahpahusa vuođđoskuvllas ja joatkkaskuvllas.
22.2

Váibmogiella-seminára, Gáivuonas

Sáhttá go sámegiella fas šaddat váibmogiella Gáivuonas? Gáivuona suohkan lágida 22.2.17 rabas seminára NAČ 2016: 18 Váibmogiela birra. Čielggadus evttoha máŋga doaibmabiju nannen dihte sámegielaid.

Gáivuona suohkan bovde rabas seminárii mii čalmmustahttá sámi giellalávdegotti árvalusaid - NAČ 2016: 18 Váibmogiella

Goas: Gaskavahku guovvamánu 22. b. 2017, dii. 12.00-16.00
Gos:  Dálusvákki ráđđeviesus

Sámi giellalávdegoddi ovdanbuvttii golggotmánu 10. b. 2016 NAČ 2016: 18 Váibmogiella. Lávdegoddi evttoha máŋga láhkarievdadeami ja doaibmabiju nannen ja ovddidan dihte davvi-, julev- ja lullisámegielaid. Seminára deattuha giellalávdegotti evttohusaid, earret eará sápmelaččaid giellavuoigatvuođaid, ođđa giellaguovlluid ja daid juogu, iešguđet sámegielaid hástalusaid ja giellaoahpahusa metodaid. Sámedikki bealis searvá Marja K. Partapuoli, vuosttaskonsuleanta.

Seminára dulkojuvvo. Prográmma sáhttá rievdat.

Eambbo dieđuid logat Gáivuona suohkana ruovttusiiddus

Gulahallanolmmoš: Per-Johannes Marainen, Giellasiidda jođiheaddji, tlf: 464 30 024

Lágat ja láhkaásahusat mat guoskkahit sámegiela

Láhka Sámedikki birra ja eará sámi riektediliid birra (Sámeláhka):

Kapittel 3. Samisk språk.

Láhkaásahus mii guoská Láhkii Sámedikki birra ja eará sámi riektediliide (sámeláhka) mii guoská sámi gillii: 

Forskrift til sameloven (lov 12. juni 1987 nr. 56) om forvaltningsområdet for samisk språk

Forskrift til samelovens språkregler

Forskrift til rett om opplæring i samisk

Báikenammaláhka:

Lov om stadnamn

Forskrift til lov om stadnamn

Sámegielaid hálddašanguovlu

Sámegiela hálddašanguovllus leaba sámegiella ja dárogiella ovttaárvosaš gielat. Dát mearkkaša ahte buohkain lea riekti oažžut bálvalusaid sámegillii go váldet oktavuođa almmolaš ásahusaiguin mat leat sámegiela  hálddašanguovllu siskkobealde.

Paulsen, Lars Filip.jpg

Ráđđelahttu
Bellodat: Olgeš
Válgabiire: Viesttarmeara válgabiire

23.2

Høringsseminar NOU 2016:18 Hjertespråket, i Tysfjord

Sametinget inviterer i samarbeid med Árran julevsámeguovdásj og -giellaguovdásj til høringsseminar om oppfølgingen av NOU 2016:18 Hjertespråket torsdag 23.februar 2017 kl.14.00 -18.00 i auditoriet på Árran.

Høringsseminaret i Tysfjord fokuserer på det lulesamiske språkområdet, barnehager og vitaliseringskommuner. Leder Bård Magne Pedersen fra Samisk språkutvalg presenterer NOU 2016:18 Hjertespråket på høringsseminaret, der også sametingsråd Lars Filip Paulsen deltar.

Under seminaret vil det bli informert om høringsprosessen og Sametingets arbeid med samiske språk. Det blir også arrangert en paneldebatt med mulighet for spørsmål og innspill fra salen.

Høringsseminaret er åpent for alle og blir tolket til lulesamisk/norsk. Det vil være enkel servering og påmelding er ikke nødvendig. 
Seminaret vil bli streamet: http://webcast-stage.seria.no/webcast/3264389

 

Bakgrunn
Etter å ha konsultert Sametinget oppnevnte regjeringen 19. september 2014 et Samisk språkutvalg for å utrede lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk i Norge. Utredningen ble overrakt regjeringen 10. oktober 2016, og er nå sendt ut på høring. Frist for å avgi høringsuttalelse om NOU 2018: 18 Hjertespråket er 15. mars 2017.

Sametinget ønsker å bidra til at det samiske samfunnet blir oppmerksom på høringen og inkludert i oppfølgingen av utredningen, og arrangerer dermed en rekke høringsseminarer i de ulike språkområdene.

Utvalgets forslag til tiltak og innkomne innspill i høringsrunden vil bli vurdert i dialog mellom Sametinget og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Link til høringen finner du her.

Kontaktpersoner
Berit Karen Paulsen, telefon: 78 48 42 54 
Liss-Ellen Ramstad, telefon: 78 47 40 14

Meld deg på Facebook arrangementet

Språkutvalgets hjemmeside

Sámegiela hálddašanguovlu fátmmasta Guovdageainnu suohkana ja Kárášjohka, Deanu, Unjárga ja Porsáŋggu gielddaid Finnmárkkus, Gáivuona ja Loabát suohkaniid Romssas, Divttasvuona suohkana Nordlánddas, Snoasa suohkana ja Raavrevijhke gielda Davvi-Trøndelagas.

Njeallje davimus fylkkasuohkanat, Finnmárku, Romsa, Nordlánda ja Davvi-Trøndelaga, gullet maiddai hálddašanguvlui. 

15.2.2016
Last ned

Samarbeidsavtale mellom Oslo kommune og Sametinget

16.9.2015
Last ned

Čielggadus Suohkanođastus ja sámi beroštumit

20.4.2012
Last ned

Kartlegging av samisk perspektiv i kommunesektoren

Sámi báikenamat

Báikenammalágas leat mearrádusat báikenamaid almmolaš geavaheami birra. Báikenammaláhka gusto miehtá riika ja danin maiddái miehtá sámi giellaguovlluin. Báikenammaláhka galgá sihkkarastit sámi báikenamaid našunála lágaid ja riikkaidgaskasaš soahpamušaid ja konvenšuvnnaid mielde. Gávdnojit gáibádusat riektačállimii ja mearkkaid geavaheapmái báikenamain. 

Paulsen, Lars Filip.jpg

Ráđđelahttu
Bellodat: Olgeš
Válgabiire: Viesttarmeara válgabiire

Sámedikki báikenammabálvalus:

Sámedikki báikenammabálvalus fállá diehtojuohkima ja veahki sámi báikenamaid bargguin. 

Buot stáhtalaš, fylkkasuohkanlaš ja suohkanlaš orgánat mat galget mearridit báikenamaid čállinvuogi, galget ovdanbuktit ášši báikenammabálvalussii.

Sámi guovllut Norggas leat báikenammalága mielde juhkkojuvvon golmma oassái, nu ahte lullisámi giellaguovllus normerejuvvojit báikenamat lullisámi čállinvuohkái, julev- ja bihtánsámi guovllus geavahuvvo julevsámi čállinvuohki ja davvisámegiela ja nuortalašgiela guovlluin geavahuvvo davvisámegiel čállinvuohki. Davvi-, julev- ja lullisámegielat leat almmolaš gielat Norggas main lea iežaset dohkkehuvvon ortografiija. Nuortalašgielas lea maid iežas ortografiija.

Sámediggi lea nammadan báikenammakonsuleanttaid davvi-, julev- ja lillusámegielaide:

Davvisámegiella: Jonny Inge Nutti  ja Ardis Ronte Eriksen                        

Julevsámegiella: Kåre Tjihkkom

Lullisámegiella: Ole Henrik Magga

Sámi Giellagáldu

Sámegielaid giellaráját eai čuovo riikkarájáid. Ollislaš giellapolitihkka gáibida buori ovttasbarggu riikarájáid rastá. Ruoŧa, Suoma ja Norgga Sámedikkit bidje borgemánu álggus 2015:s johtui golmma jahkásaš rájáid rasttildeaddji ovttasbargoprošeavtta. Sámi Giellagáldu –joatkkaprošeakta lea sámi álbmoga oktasaš ja seammás bajimuš mearridanorgána sámegielaide guoski gažaldagain. Giellagáldu lea Sámi Parlamentáralaš Ráđi vuollásaš orgána.

Paulsen, Lars Filip.jpg

Ráđđelahttu
Bellodat: Olgeš
Válgabiire: Viesttarmeara válgabiire

Fállá giellaveahki

Sámi Giellagáldu bargá fágalaš áššedovdiorgánan, fállá giellaveahki ja rávve sámegielaid geavaheapmái guoski gažaldagain. Sámi Giellagáldu dohkkeha ođđa tearpmaid, dahká mearrádusaid normeremiidda, fállá gielladikšuma, báikenamaid birra, ovddida giela ja nammabálvalusa ja fállá diehtokuohkima sámi gielaid birra. 

Giellageavaheaddjit sáhttet sáddet Giellagáldui giellagažaldagaid facebooka dahje e-poastta bokte. Giellagáldu fállá giellaveahki, mii guoská lulli-, julev- ja davvisámegillii, sihke anárašgillii ja nuortalašgillii.

Riektačállinrávvagat-gihppagis leat deháleamos riektačállinrávvagat, nu go gaskamearkkaid geavaheami birra, goas ja movt geavahit mearkkaid nu go rihku, čuoggá, golbma čuoggá, beallečuoggá, gažaldatmearkka, čuorvvasmearkka, finjusázu ja eará čállinmearlkkaid geavaheami birra. Gihppagis gávdná vástádusaid dábáleamos giellagažaldagaide.

Eanet dieđuid oktasaš giellaorgána doaimmaid birra gávnnat Sámi Giellagáldu ruovttusiidduin.

Faktadieđut sámi gielaid birra

Sámi gielat gullet urálalaš giellajovkui, ja geavahuvvojit Norggas, Ruoŧas, Suomas ja Ruoššas. 

10 iešguđetge sámegielat klasifiserejuvvojit árbevirolaččat oassin finno-ugralaš suorggái urálalaš giellabearrašis. 

Paulsen, Lars Filip.jpg

Ráđđelahttu
Bellodat: Olgeš
Válgabiire: Viesttarmeara válgabiire

Sámi giellaguovlu leabbá árbevirolaččat viidát Norggas, Ruoŧas, Suomsa ja Ruoššas.Riikakráját leatgesson rastá giellarájáid. Eanemusat geavahuvvon sámegielat Norggas dál leat davvi-, julev- ja lullisámegiella. Bihtánsámegiella ja nuortalašgiella leat ealáskahttendásis dál Norggas. 

Riikkaidgaskasaččat meroštit buot sámegielaid uhkiduvvon, duođaid uhkiduvvon dahje measta jávkan giellan

Sámegielat leat suddjejuvvon earret eará ILO-konvenšuvnna 169, Norgga vuođđolága, Báikenammalága, Sámelága giellanjuolggadusaid ja oahpahuslága bakte.

Riikkaidgaskasaččat leat sámegielat suddjejuvvon earret eará davviriikkaid giellajulggaštusa ja European Charter for Regional and Minority Languages bakte.

Eanet faktadieđuid sámegielaid birra gávnnat Store norske leksikon neahttasiiddus.

13.4.2016
Last ned

Riektačállinrávvagat

25.1.2013
Last ned

Evaluering av Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger for samisk språk

25.1.2012
Last ned

Sámi giellaiskkadeapmi 2012

Giellateknologiija

Sámediggeráđđi ovttasbargá iešguđet dutkan- ja ovddidanaktevrraiguin buoridandihte giellateknologalaš fálaldaga sámi gielaid siskkobealde. Sámi gielat dárbbašit giellageavaheddjiid, ja aktiivvalaš giellageavaheaddjit dárbbašit ođđaáigásaš veahkkeneavvuid dihtora, neahta ja mobiila rusttegiid geavaheapmái. 

Paulsen, Lars Filip.jpg

Ráđđelahttu
Bellodat: Olgeš
Válgabiire: Viesttarmeara válgabiire

Divvun-prošeakta ja hállansyntesa leat goappašagat dehálaš giellaprošeavttat mat iežaset áiggis ásahugvvo Sámedikki namas, muhto mat dál leat sirdon UiT Norgga Árktalaš universitehtii. Sámediggi ovttasbargá ođđa prošeavttaiguin ja prošeavttaiguin mat juo gávdnojit, lasihandihte teknologalaš giellareaidduid logu ja kvalitehta. 

Sámás mánáin giellakampánnja

Sámediggi lea álggahan ođđa giellakampánjja Sámás Mánáin man ulbmil lea čuvgehit fáttá giellaválljen mánáide, ja guovtte-/máŋggagielalašvuohta.

30823027501_11509ee7b7_k.jpg

Språkambassadørene, språkforsker Berit Anne Bals Baal og Aili Keskitalo, som da var sametingspresident (Foto Jan Roger Østby)

Paulsen, Lars Filip.jpg

Ráđđelahttu
Bellodat: Olgeš
Válgabiire: Viesttarmeara válgabiire

Giellaválljen mánnái ii soaitte álo nu álkes válljen, ja máŋggas vásihit čuolmmaid dan oktavuođas. Sámediggi háliida oažžut váhnemiid dihtomielalažžan giellaválljema ektui, juohkit dieđuid ja ávžžuhusaid, ja doarjut váhnemiid dán oktavuođas.

Sámedikki váldomihttomearri sámegiela ovdáneapmái lea oažžut eanet giellageavaheddjiid ja eanet sámegiela geavaheami. Oassi min váldobarggus lea nannet ja ovddidit sámegielaid boahtteáiggi, ja danin Sámediggi lea bidjan mihttun ahte sámegiella fievrriduvvo buolvvas bulvii ruovttus.

Kampánnja oktavuođas leáa Sámediggi rekruteren muhtin váhnemiid geain leat iešguđelágan vásihusat giellaválljema oktavuođas ja sii háliidit juogadit iežaset historjjáid almmuheamis ja sii galget bargat kampánnjas ovddosguvlui. 

Kampánnjas lea sierra Facebook-siidu.

Mii leat maid ráhkadahttán mánná-páhka easkašaddan váhnemiidda maid juohkit dearvvašvuođastašuvnnain. páhkas leat bagadallangihpa kampánnja birra, lávllagirjjáš, body ja šlemppon main lea kampánja logo.

Loga eanet guovttegielatvuođa birra ja mánáid giellaovdáneami birra: 

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!